Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inexpensively /,inik'spensivli/  

  • Phó từ
    [một cách] không đắt, [một cách] rẻ