Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inevitably /in'evitəbli/  

  • Phó từ
    [một cách] không thể tránh khỏi, chắc là
    the train was inevitably delayed by the accident
    xe lửa chắc là bị trễ do tai nạn