Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inebriate /i'ni:breit/  

 • Tính từ
  hay say rượu
  Danh từ
  người hay say rượu

  * Các từ tương tự:
  inebriated