Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inebriant /i'ni:briənt/  

  • Tính từ
    làm say
    Danh từ
    chất làm say