Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indomitability /indɔmitə'biliti/  

  • Danh từ
    tính bất thường; tình trạng không thể khuất phục được