Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indoctrination /indɔktri'neiʃn/  

  • Danh từ
    sự truyền bá, sự truyền thụ, sự làm thấm nhuần; sự truyền giáo
    điều truyền bá, điều truyền thụ, điều truyền giáo; điều được thấm nhuần