Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

individually /,indi'vidʒʊəli/  

  • Phó từ
    riêng biệt từng cá nhân một
    speak to each member of a group individually
    nói riêng biệt với từng thành viên của một nhóm