Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indistinctness /,indi'stiηktnis/  

  • Danh từ
    sự không rõ, sự lờ mờ