Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indistinctly /,indi'stiηktli/  

  • Phó từ
    [một cách] không rõ, [một cách] lờ mờ