Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indisputably /,indi'spju:təbli/  

  • Phó từ
    [một cách] không thể tranh cãi, hẳn là
    indisputably the best tennis player in the world
    hẳn là đấu thủ quần vợt xuất sắc nhất thế giới