Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indiscreetly /,indi'skri:tli/  

  • Phó từ
    [một cách] không kín đáo, [một cách] hay hở chuyện, [một cách] hớ hênh