Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indeterminable /indi'tə:minəbl/  

  • Tính từ
    không xác định được, không định rõ được
    không giải quyết được (vụ tranh chấp...)

    * Các từ tương tự:
    indeterminableness