Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indenture /in'dentʃə[r]/  

  • Động từ
    ký giao kèo học nghề
    con trai ông ta đã ký giao kèo học nghề với ông thợ rèn trong vùng

    * Các từ tương tự:
    indentured labour, indentures, indentureship