Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indecorum /,indi'kɔ:rəm/  

  • Danh từ
    sự không phải phép; cách xử sự bất lịch sự