Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inculcation /inkʌl'keiʃn/  

  • Danh từ
    sự ghi nhớ, sự khắc sâu, sự in sâu (vào tâm trí)