Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incredibly /in'kredəbli/  

 • Phó từ
  [một cách] khó tin
  incredibly, no one had never thought of such a simple idea before
  thật khó tin là trước đây không ai nghĩ đến một ý kiến đơn giản đến dường ấy
  cực kỳ, hết sức
  incredibly hot weather
  thời tiết cực kỳ nóng