Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không bị làm hư hỏng
  không thể bị mua chuộc
  (từ cổ,nghĩa cổ) không bị thối, không bị rữa

  * Các từ tương tự:
  incorrupted, incorruptibility, incorruptible, incorruptibleness, incorruptibly, incorruption, incorruptly, incorruptness