Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incongruity /,inkɒŋ'gru:əti/  

  • Danh từ
    sự lạc lõng
    điều lạc lõng