Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incongruent /in'kɔɳgruənt/  

  • Tính từ
    không thích hợp, không phù hợp
    (logic học) không tương đẳng, không đồng dư

    * Các từ tương tự:
    incongruently