Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incongruence /in'kɔɳgruəns/  

  • Danh từ
    sự không thích hợp, sự không phù hợp
    (như) incongruousness