Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incompatibility /,iŋkəmpætə'biləti/  

  • Danh từ
    sự không tương hợp, sự kỵ nhau
    sự không hợp nhau, sự xung khắc nhau