Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incomparably /'inkɒmprəbli/  

  • Phó từ
    [một cách] vô song