Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inclination /ˌɪnkləˈneɪʃən/