Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incarceration /in,kɑ:sə'reiʃn/  

  • Danh từ
    sự bỏ tù, sự tống giam