Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thiếu chú ý, lơ là
  inattentive to the needs of others
  thiếu chú ý đến nhu cầu của người khác

  * Các từ tương tự:
  inattentively, inattentiveness