Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inarticulately /,inɑ:'tikjʊlətli/  

  • [một cách] không phát biểu rõ ràng
    [một cách] không nên lời