Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inappropriateness /,inə'prəʊpriətnis/  

  • Danh từ
    sự không thích hợp