Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inadvertence /,inəd'vɜ:təns/  

  • Danh từ
    sự vô ý