Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inadequateness /in'ædikwitnis/  

  • Danh từ
    (như) inadequacy
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự không thể thích nghi đầy đủ với xã hội; sự không trưởng thành được về tâm l