Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impulsiveness /im'pʌlsivnis/  

  • Danh từ
    tính bốc đồng