Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    thiếu thận trọng, khinh suất