Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imprudence /im'pru:dəns/  

  • Danh từ
    sự không thận trọng, sự khinh suất
    hành động thiếu thận trọng, hành động khinh suất