Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

improvisation /,imprəvai'zeiʃn/  

  • Danh từ
    sự ứng tác, sự ứng khẩu
    sự ứng biến, sự làm ngay tại chỗ

    * Các từ tương tự:
    improvisational