Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

improperly /im'prɒɒəli/  

  • Phó từ
    [một cách] không thích hợp, [một cách] sai
    [một cách] không phải cách, [một cách] không hợp
    [một cách] xảo trá