Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự ở tù
    sentenced to one year's imprisonment
    bị kết án [ở] tù một năm