Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impressible /im'presəbl/  

  • Tính từ
    dễ cảm động, dễ cảm kích
    dễ bị ảnh hưởng