Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imprecate /'imprikeit/  

  • Ngoại động từ
    nguyền rủa