Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impetuousness /impetju'ɔsiti/  

  • Danh từ
    tính mạnh mẽ, tính dữ dội, tính mãnh liệt
    tính bốc, tính hăng; hành động bốc, hành động hăng