Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imperviousness /im'pə:vjəsnis/  

  • Danh từ
    sự không thấu qua được, sự không thấm (nước...)
    sự không tiếp thu được, sự trơ trơ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự không thể bị hư hỏng