Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impersonation /impɜ:sə'neiʃn/  

  • Danh từ
    sự đóng vai, sự thủ vai
    he does some brilliant impersonation of the president
    nó đã mấy lần thủ vai tổng thống một cách rất tài