Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imperfectly /im'pɜ:fiktli/  

  • Phó từ
    [một cách] không hoàn hảo, [một cách] không đầy đủ