Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imperceptive /impə'septiv/  

  • Tính từ
    không nhạy cảm

    * Các từ tương tự:
    imperceptiveness