Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impedance /im'pi:dəns/  

  • Danh từ
    (điện)
    trở kháng