Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impeccably /im'pekəbli/  

  • Phó từ
    [một cách] hoàn hảo, [một cách] không chê vào đâu được