Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impartiality /,impɑ:∫i'æləli/  

  • Danh từ
    sự không thiên vị, sự vô tư