Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imparity /im'pæriti/  

  • Danh từ
    sự thiếu bình đẳng
    sự khác nhau, sự chênh lệch