Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impalpable /im'pælpəbl/  

  • Tính từ
    không thể sờ thấy
    impalpable darkness
    bóng đêm không thể sờ thấy được
    không thể hiểu thấu