Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

immorally /imɒ'rəli/  

  • Tính từ
    [một cách] vô đạo
    [một cách] vô luân