Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

immorality /imə'ræləti/  

  • Danh từ
    sự vô đạo; điều vô đạo
    sự vô luân