Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

immobility /iməʊbiləti/  

  • Danh từ
    sự bất động